首页 / 传统文化 / 传统文化

千字文

2018-12-25 01:00
7360   0
 

千字文简介

《千字文》是中国早期的蒙学课本,相传为南朝人周兴嗣所作。它是四言长文,句句押韵,文笔优美,辞藻华丽,朗朗上口,涵盖了天文、地理、自然、社会、历史等多方面的知识。《千字文》在中国古代的童蒙读物中,是一篇承上启下的作品,它不仅是启蒙和教育儿童的最佳读物,更是一部生动优秀的小百科。

文中1000字本来不得有所重复,但周兴嗣在编纂文章时,却重复了一个“洁”字(洁、絜为同义异体字),因此,《千字文》实际只运用了999字。《千字文》对仗工整,条理清晰,文采斐然,令人称绝;其精思巧构,知识丰瞻,音韵谐美,宜蒙童记诵,故成为千百年蒙学教科书。

千字文全文带拼音

天地玄黄,宇宙洪荒 tiān dì xuán huáng, yǔ zhòu hóng huāng
日月盈昃,辰宿列张 rì yuè yíng zè, chén xiù liè zhāng
寒来暑往,秋收冬藏 hán lái shǔ wǎng, qiū shōu dōng cáng
闰馀成岁,律吕调阳 rùn yú chéng suì, lǜ lǚ tiáo yáng
云腾致雨,露结为霜 yún téng zhì yǔ, lù jié wéi shuāng

金生丽水,玉出昆冈 jīn shēng lí shuǐ, yù chū kūn gāng
剑号巨阙,珠称夜光 jiàn hào jù què, zhū chēng yè guāng
果珍李柰,菜重芥姜 guǒ zhēn lǐ nài, cài zhòng jiè jiāng
海咸河淡,鳞潜羽翔 hǎi xián hé dàn, lín qián yǔ xiáng
龙师火帝,鸟官人皇 lóng shī huǒ dì, niǎo guān rén huáng

始制文字,乃服衣裳 shǐzhì wén zì , nǎi fú yī shāng
推位让国,有虞陶唐 tuī wèi ràng guó, yǒu yú táo táng
吊民伐罪,周发殷汤 diào mín fá zuì, zhōu fā yīn tāng
坐朝问道,垂拱平章 zuò cháo wèn dào, chuí gǒng pián zhāng
爱育黎首,臣伏戎羌 ài yù lí shǒu, chén fú róng qiāng

遐迩一体,率宾归王 xiá ěr yī tǐ, shuài bīn guī wáng
鸣凤在竹,白驹食场 míng fèng zài zhú, bái jū shí cháng
化被草木,赖及万方 huà bèi cǎo mù, lài jí wàn fāng
盖此身发,四大五常 gài cǐ shēn fà, sì dà wǔ cháng
恭惟鞠养,岂敢毁伤 gōng wéi jū yǎng, qǐ gǎn huǐ shāng

女慕贞洁,男效才良 nǚ mù zhēn jié, nán xiào cái liáng
知过必改,得能莫忘 zhī guò bì gǎi, dé néng mò wàng
罔谈彼短,靡恃己长 wǎng tán bǐ duǎn, mǐ shì jǐ cháng
信使可覆,器欲难量 xìn shǐ kě fù, qì yù nán liáng
墨悲丝染,诗赞羔羊 mò bēi sī rǎn, shī zàn gāo yáng

景行维贤,克念作圣 jǐng xíng wéi xián, kè niàn zuò shèng
德建名立,形端表正 dé jiàn míng lì, xíng duān biǎo zhèng
空谷传声,虚堂习听 kōng gǔ chuán shēng, xū táng xí tīng
祸因恶积,福缘善庆 huò yīn è jī, fú yuán shàn qìng
尺璧非宝,寸阴是竞 chǐ bì fēi bǎo, cùn yīn shì jìng

资父事君,曰严与敬 zī fù shì jūn, yuē yán yǔ jìng
孝当竭力,忠则尽命 xiào dāng jié lì, zhōng zé jìn mìng
临深履薄,夙兴温凊 lín shēn lǚ bó, sù xīng wēn qìng
似兰斯馨,如松之盛 sì lán sī xīn, rú sōng zhī shèng
川流不息,渊澄取映 chuān liú bù xī, yuān chéng qǔ yìng

容止若思,言辞安定 róng zhǐ ruò sī, yán cí ān dìng
笃初诚美,慎终宜令 dǔ chū chéng měi, shèn zhōng yí lìng
荣业所基,籍甚无竟 róng yè suǒ jī, jí shèn wú jìng
学优登仕,摄职从政 xué yōu dēng shì, shè zhí cóng zhèng
存以甘棠,去而益咏 cún yǐ gān táng, qù ér yì yǒng

乐殊贵贱,礼别尊卑 yuè shū guì jiàn, lǐ bié zūn bēi
上和下睦,夫唱妇随 shàng hé xià mù, fū chàng fù suí
外受傅训,入奉母仪 wài shòu fù xùn, rù fèng mǔ yí
诸姑伯叔,犹子比儿 zhū gū bó shū, yóu zǐ bǐ ér
孔怀兄弟,同气连枝 kǒng huái xiōng dì, tóng qì lián zhī

交友投分,切磨箴规 jiāo yǒu tóu fèn, qiē mó zhēn guī
仁慈隐恻,造次弗离 rén cí yǐn cè, zào cì fú lí
节义廉退,颠沛匪亏 jié yì lián tuì, diān pèi fēi kuī
性静情逸,心动神疲 xìng jìng qíng yì, xīn dòng shén pí
守真志满,逐物意移 shǒu zhēn zhì mǎn, zhú wù yì yí

坚持雅操,好爵自縻 jiān chí yǎ cāo, hǎo jué zì mí
都邑华夏,东西二京 dū yì huá xià, dōng xī èr jīng
背邙面洛,浮渭据泾 bèi máng miàn luò, fú wèi jù jīng
宫殿盘郁,楼观飞惊 gōng diàn pán yù, lóu guàn fēi jīng
图写禽兽,画彩仙灵 tú xiě qín shòu, huà cǎi xiān líng

丙舍旁启,甲帐对楹 bǐng shè páng qǐ, jiǎ zhàng duì yíng
肆筵设席,鼓瑟吹笙 sì yán shè xí, gǔ sè chuī shēng
升阶纳陛,弁转疑星 shēng jiē nà bì, biàn zhuàn yí xīng
右通广内,左达承明 yòu tōng guǎng nèi, zuǒ dá chéng míng
既集坟典,亦聚群英 jì jí fén diǎn, yì jù qún yīng

杜稿钟隶,漆书壁经 dù gǎo zhōng lì, qī shū bì jīng
府罗将相,路侠槐卿 fǔ luó jiàng xiàng, lù xiá huái qīng
户封八县,家给千兵 hù fēng bā xiàn, jiā jǐ qiān bīng
高冠陪辇,驱毂振缨 gāo guān péi niǎn, qū gǔ zhèn yīng
世禄侈富,车驾肥轻 shì lù chǐ fù, chē jià féi qīng

策功茂实,勒碑刻铭 cè gōng mào shí, lè bēi kè míng
磻溪伊尹,佐时阿衡 pán xī yī yǐn, zuǒ shí ā héng
奄宅曲阜,微旦孰营 yǎn zhái qū fù, wēi dàn shú yíng
桓公匡合,济弱扶倾 huán gōng kuāng hé, jì ruò fú qīng
绮回汉惠,说感武丁 qǐ huí hàn huì, yuè gǎn wǔ dīng

俊乂密勿,多士寔宁 jùn yì mì wù, duō shì shí níng
晋楚更霸,赵魏困横 jìn chǔ gēng bà, zhào wèi kùn héng
假途灭虢,践土会盟 jiǎ tú miè guó, jiàn tǔ huì méng
何遵约法,韩弊烦刑 hé zūn yuē fǎ, hán bì fán xíng
起翦颇牧,用军最精 qǐ jiǎn pō mù, yòng jūn zuì jīng

宣威沙漠,驰誉丹青 xuān wēi shā mò, chí yù dān qīng
九州禹迹,百郡秦并 jiǔ zhōu yǔ jì, bǎi jùn qín bìng
岳宗恒岱,禅主云亭 yuè zōng tài dài, shàn zhǔ yún tíng
雁门紫塞,鸡田赤诚 yàn mén zǐ sài, jī tián chì chéng
昆池碣石,钜野洞庭 kūn chí jié shí, jù yě dòng tíng

旷远绵邈,岩岫杳冥 kuàng yuǎn mián miǎo, yán xiù yǎo míng
治本于农,务兹稼穑 zhì běn yú nóng, wù zī jià sè
俶载南亩,我艺黍稷 chù zǎi nán mǔ, wǒ yì shǔ jì
税熟贡新,劝赏黜陟 shuì shú gòng xīn, quàn shǎng chù zhì
孟轲敦素,史鱼秉直 mèng kē dūn sù, shǐ yú bǐng zhí

庶几中庸,劳谦谨敕 shù jī zhōng yōng, láo qiān jǐn chì
聆音察理,鉴貌辨色 líng yīn chá lǐ, jiàn mào biàn sè
贻厥嘉猷,勉其祗植 yí jué jiā yóu, miǎn qí zhīzhí
省躬讥诫,宠增抗极 xǐng gōng jī jiè, chǒng zēng kàng jí
殆辱近耻,林皋幸即 dài rǔ jìn chǐ, lín gāo xìng jí

两疏见机,解徂谁逼 liǎng shū jiàn jī, jiě cú shuí bī
索居闲处,沉默寂寥 suǒ jū xián chù, chén mò jì liáo
求古寻论,散虑逍遥 qiú gǔ xún lùn, sàn lǜ xiāo yáo
欣奏累遣,戚谢欢招 xīn zòu lèi qiǎn, qī xiè huān zhāo
渠荷的历,园莽抽条 qú hé de lì, yuán mǎng chōu tiáo

枇杷晚翠,梧桐早凋 pí pá wǎn cuì, wú tóng zǎo diāo
陈根委翳,落叶飘摇 chén gēn wěi yì, luò yè piāo yáo
游鹍独运,凌摩绛霄 yóu kūn dú yùn, líng mó jiàng xiāo
耽读玩市,寓目囊箱 dān dú wán shì, yù mù náng xiāng
易輶攸畏,属耳垣墙 yì yóu yōu wèi, zhǔ ěr yuán qiáng

具膳餐饭,适口充肠 jù shàn cān fàn, shì kǒu chōng cháng
饱饫烹宰,饥厌糟糠 bǎo yù pēng zǎi, jī yàn zāo kāng
亲戚故旧,老少异粮 qīn qī gù jiù, lǎo shào yì liáng
妾御绩纺,侍巾帷房 qiè yù jì fǎng, shì jīn wéi fáng
纨扇圆洁,银烛炜煌 wán shàn yuán xié, yín zhú wěi huáng

昼眠夕寐,蓝笋象床 zhòu mián xī mèi, lán sǔn xiàng chuáng
弦歌酒宴,接杯举觞 xián gē jiǔ yàn, jiē bēi jǔ shāng
矫手顿足,悦豫且康 jiǎo shǒu dùn zú, yuè yù qiě kāng
嫡后嗣续,祭祀蒸尝 dí hòu sì xù, jì sì zhēng cháng
稽颡再拜,悚惧恐惶 qǐ sǎng zài bài, sǒng jù kǒng huáng

笺牒简要,顾答审详 jiān dié jiǎn yào, gù dá shěn xiáng
骸垢想浴,执热愿凉 hái gòu xiǎng yù, zhí rè yuàn liáng
驴骡犊特,骇跃超骧 lǘ luó dú tè, hài yuè chāo xiāng
诛斩贼盗,捕获叛亡 zhū zhǎn zéi dào, bǔ huò pàn wáng
布射辽丸,嵇琴阮啸 bù shè liáo wán, jī qín ruǎn xiào

恬笔伦纸,钧巧任钓 tián bǐ lún zhǐ, jūn qiǎo rén diào
释纷利俗,竝皆佳妙 shì fēn lì sú, bìng jiē jiā miào
毛施淑姿,工颦妍笑 máo shī shū zī, gōng pín yán xiào
年矢每催,曦晖朗曜 nián shǐ měi cuī, xī huī lǎng yào
璇玑悬斡,晦魄环照 xuán jī xuán wò, huì pò huán zhào

指薪修祜,永绥吉劭 zhǐ xīn xiū hù, yǒng suí jí shào
矩步引领,俯仰廊庙 jǔ bù yǐn lǐng, fǔ yǎng láng miào
束带矜庄,徘徊瞻眺 shù dài jīn zhuāng, pái huái zhān tiào
孤陋寡闻,愚蒙等诮 gū lòu guǎ wén, yú méng děng qiào
谓语助者,焉哉乎也 wèi yǔ zhù zhě, yān zāi hū yě


千字文全文解释

天地玄黄 宇宙洪荒:玄,天也;黄,地之色也;洪,大也;荒,远也;宇宙广大无边。

日月盈昃 辰宿列张:太阳有正有斜,月亮有缺有圆;星辰布满在无边的太空中。

寒来暑往 秋收冬藏:寒暑循环变换,来了又去,去了又来;秋季里忙着收割,冬天里忙着储藏。

闰余成岁 律吕调阳:积累数年的闰余并成一个月,放在闰年里;古人用六律六吕来调节阴阳。

云腾致雨 露结为霜:云气升到天空,遇冷就形成雨;露水碰上寒夜,很快凝结为霜。

金生丽水 玉出昆冈:金子生于金沙江底,玉石出自昆仑山岗。

剑号巨阙 珠称夜光:最有名的宝剑叫“巨阙”,最贵重的明珠叫“夜光”。

果珍李柰 菜重芥姜:果子中最珍贵的是李和柰,蔬菜中最看重的是芥和姜。

海咸河淡 鳞潜羽翔: 海水咸,河水淡;鱼儿在水中潜游,鸟儿在空中飞翔。

龙师火帝 鸟官人皇: 龙师、火帝、鸟官、人皇,这都是上古时代的帝皇官员。

始制文字 乃服衣裳: 有了仓颉,开始创造了文字,有了嫘祖,人们才穿起了遮身盖体的衣裳。

推位让国 有虞陶唐: 唐尧、虞舜英明无私,主动把君位禅让给功臣贤人。

吊民伐罪 周发殷汤: 安抚百姓,讨伐暴君,有周武王姬发和商君成汤。

坐朝问道 垂拱平章: 贤君身坐朝廷,探讨治国之道,垂衣拱手,和大臣共商国事。

爱育黎首 臣伏戎羌: 他们爱抚、体恤老百姓,四方各族人都归附向往。

遐迩一体 率宾归王: 远远近近都统一在一起,全都心甘情屈服贤君。

鸣凤在竹 白驹食场: 凤凰在竹林中欢鸣,白马在草场上觅食,国泰民安,处处吉祥。

化被草木 赖及万方: 贤君的教化覆盖大自然的一草一木,恩泽遍及天下百姓。

盖此身发 四大五常: 人的身体发肤分属于“四大”,一言一动都要符合“五常”。

恭惟鞠养 岂敢毁伤: 恭蒙父母亲生养爱护,不可有一丝一毫的毁坏损伤。

女慕贞洁 男效才良: 女子要思慕那些为人称道的贞妇洁女,男子要效法有德有才的贤人。

知过必改 得能莫忘: 知道自己有过错,一定要改正;适合自己干的事,不要放弃。

罔谈彼短 靡恃己长: 不要去谈论别人的短处,也不要依仗自己有长处就不思进取。

信使可复 器欲难量: 诚实的话要能经受时间的考验;器度要大,让人难以估量。

墨悲丝染 诗赞羔羊: 墨子为白丝染色不褪而悲泣,「诗经」中因此有「羔羊」篇传扬。

景行维贤 克念作圣: 高尚的德行只能在贤人那里看到;要克制私欲,努力仿效圣人。

德建名立 形端表正: 养成了好的道德,就会有好的名声;就像形体端庄,仪表也随之肃穆一样。

空谷传声 虚堂习听: 空旷的山谷中呼喊声传得很远,宽敞的厅堂里说话声非常清晰。

祸因恶积 福缘善庆: 祸害是因为多次作恶积累而成,幸福是由于常年行善得到的奖赏。

尺璧非宝 寸阴是竞: 一尺长的璧玉算不上宝贵,一寸短的光阴却值得去争取。

资父事君 曰严与敬: 供养父亲,待奉国君,要做到认真、谨慎、恭敬。

孝当竭力 忠则尽命: 对父母孝,要尽心竭力;对国君忠,要不惜献出生命。

临深履薄 夙兴温凊: 要“如临深渊,如履薄冰”那样小心谨慎;要早起晚睡,让父母冬暖夏凉。

似兰斯馨 如松之盛: 能这样去做,德行就同兰花一样馨香,同青松一样茂盛。

川流不息 渊澄取映: 还能延及子孙,像大河川流不息;影响世人,像碧潭清澄照人。

容止若思 言辞安定: 仪态举止要庄重,看上去若有所思;言语措辞要稳重,显得从容沉静。

笃初诚美 慎终宜令: 无论修身、求学、重视开头固然不错,认真去做,有好的结果更为重要。

荣业所基 籍甚无竟: 有德能孝是事业显耀的基础,这样的人声誉盛大,传扬不已。

学优登仕 摄职从政: 学习出色并有余力,就可走上仕道〈做官〉,担任一定的职务,参与国家的政事。

存以甘棠 去而益咏: 召公活着时曾在甘棠树下理政,他过世后老百姓对他更加怀念歌咏。

乐殊贵贱 礼别尊卑: 选择乐曲要根据人的身份贵贱有所不同;采用礼节要按照人的地位高低有所区别。

上和下睦 夫唱妇随: 长辈和小辈要和睦相处,夫妇要一唱一随,协调和谐。

外受傅训 入奉母仪: 在外面要听从师长的教诲,在家里要遵守母亲的规范。

诸姑伯叔 犹子比儿: 对待姑姑、伯伯、叔叔等长辈,要像是他们的亲生子女一样。

孔怀兄弟 同气连枝: 兄弟之间要非常相爱,因为同受父母血气,犹如树枝相连。

交友投分 切磨箴规: 结交朋友要意相投,学习上切磋琢磨,品行上互相告勉。

仁慈隐恻 造次弗离: 仁义、慈爱,对人的恻隐之心,在最仓促、危急的情况下也不能抛离。

节义廉退 颠沛匪亏: 气节、正义、廉洁、谦让的美德,在最穷困潦倒的时候也不可亏缺。

性静情逸 心动神疲: 品性沉静淡泊,情绪就安逸自在;内心浮躁好动,精神就疲惫困倦。

守真志满 逐物意移: 保持纯洁的天性,就会感到满足;追求物欲享受,天性就会转移改变。

坚持雅操 好爵自縻: 坚持高尚铁情操,好的职位自然会为你所有。

都邑华夏 东西二京: 古代的都城华美壮观,有东京洛阳和西京长安。

背邙面洛 浮渭据泾: 东京洛阳背靠北邙山,南临洛水;西京长安左跨渭河,右依泾水。

宫殿盘郁 楼观飞惊: 宫殿盘旋曲折,重重迭迭;楼阁高耸如飞,触目惊心。

图写禽兽 画彩仙灵: 宫殿上绘着各种飞禽走兽,描画出五彩的天仙神灵。

丙舍傍启 甲帐对楹: 正殿两边的配殿从侧面开启,豪华的账幕对着高高的楹柱。

肆筵设席 鼓瑟吹笙: 宫殿中大摆宴席,乐人吹笙鼓瑟,一片歌舞升平的景象。

升阶纳陛 弁转疑星: 登上台阶进入殿堂的文武百官,帽子团团转,像满天的星星。

右通广内 左达承明: 右面通向用以藏书的广内殿,左面到达朝臣休息的承明殿。

既集坟典 亦聚群英: 这里收藏了很多的典籍名著,也集着成群的文武英才。

杜稿钟隶 漆书壁经: 书殿中有杜度的草书、钟繇的隶书,还有漆写的古籍和孔壁中的经典。

府罗将相 路侠槐卿: 宫廷内将想依次排成两列,宫廷外大夫公卿夹道站立。

户封八县 家给千兵: 他们每户有八县之广的封地,配备成千以上的士兵。

高冠陪辇 驱毂振缨: 他们戴着高高的官帽,陪着皇帝出游,驾着车马,帽带飘舞着,好不威风。

世禄侈富 车驾肥轻: 他们的子孙世代领受俸禄,奢侈豪富,出门时轻车肥马,春风得意。

策功茂实 勒碑刻铭: 朝廷还详尽确实地记载他们的功德,刻在碑石上流传后世。

磻溪伊尹 佐时阿衡: 周武王磻溪遇吕尚,尊他为“太公望”;伊尹辅佐时政,商汤王封他为“阿衡”。

奄宅曲阜 微旦孰营: 周成王占领了古奄国曲阜一带地面,要不是周公旦辅政哪里能成?

桓公匡合 济弱扶倾: 齐桓公九次会合诸侯,出兵援助势单力薄和面临危亡的诸侯小国。

绮回汉惠 说感武丁: 汉惠帝做太子时靠绮里季才幸免废黜,商君武丁感梦而得贤相传说。

俊乂密勿 多士寔宁: 能人治政勤勉努力,全靠许多这样的贤士,国家才富强安宁。

晋楚更霸 赵魏困横: 晋、楚两国在齐之后称霸,赵、魏两国因连横而受困于秦。

假途灭虢 践土会盟: 晋献公向虞国借路去消灭虢国;晋文公在践土与诸侯会盟,推为盟主。

何遵约法 韩弊烦刑: 萧何遵循简约刑法的精神制订九律,韩非却受困于自己所主张的严酷刑法。

起翦颇牧 用军最精: 秦将白起、王翦,赵将廉颇、李牧,带兵打仗最为高明。

宣威沙漠 驰誉丹青: 他们的声威远传到沙漠边地,美誉和画像一起流芳后代。

九州禹迹 百郡秦并: 九州处处有留有大禹治水的足迹,全国各郡在秦并六国后归于统一。

岳宗泰岱 禅主云亭: 五岳中人们最尊崇东岳泰山,历代帝王都在云山和亭山主持禅礼。

雁门紫塞 鸡田赤城: 名关有北疆雁门,要塞有万里长城,驿站有边地鸡田,奇山有天台赤城。

昆池碣石 钜野洞庭: 赏池赴昆明滇池,观海临河北碣石,看泽去山东钜野,望湖上湖南洞庭。

旷远绵邈 岩岫杳冥: 江河源远流长,湖海宽广无边。名山奇谷幽深秀丽,气象万千。

治本于农 务兹稼穑: 治国的根本在发展农业,要努力做好播种收获这些农活。

俶载南亩 我艺黍稷: 一年的农活该开始干起来了,我种上小米,又种上高粱。

税熟贡新 劝赏黜陟: 收获季节,用刚熟的新谷交纳税粮,官府应按农户的贡献大小给予奖励或处罚。

孟轲敦素 史鱼秉直: 孟轲夫子崇尚纯洁,史官子鱼秉性刚直。

庶几中庸 劳谦谨敕: 做人要尽可能合乎中庸的标准,勤奋、谦逊、谨慎,懂得规劝告诫自己。

聆音察理 鉴貌辨色: 听别人说话,要仔细审察是否合理;看别人面孔,要小心辨析他的脸色。

贻厥嘉猷 勉其祗植: 要给人家留下正确高明的忠告或建议,勉励别人谨慎小心地处世立身。

省躬讥诫 宠增抗极: 听到别人的讥讽告诫,要反省自身;备受恩宠不要得意忘形,对抗权尊。

殆辱近耻 林皋幸即: 知道有危险耻辱的事快要发生,还不如归隐山林为好。

两疏见机 解组谁逼: 疏广疏受预见到危患的苗头才告老还乡,哪里有谁逼他们除下官印?

索居闲处 沉默寂寥: 离群独居,悠闲度日,整天不用多费唇舌,清静无为岂不是好事。

求古寻论 散虑逍遥: 想想古人的话,翻翻古人的书,消往日的忧虑,乐得逍遥舒服。

欣奏累遣 戚谢欢招: 轻松的事凑到一起,费力的事丢在一边,消除不尽的烦恼,得来无限的快乐。

渠荷的历 园莽抽条: 池里的荷花开得光润鲜艳,园中的草木抽出条条嫩枝。

枇杷晚翠 梧桐蚤凋: 枇杷到了岁晚还是苍翠欲滴,梧桐刚刚交秋就早早地凋谢了。

陈根委翳 落叶飘摇: 陈根老树枯倒伏,落叶在秋风里四处飘荡。

游鵾独运 凌摩绛霄: 寒秋之中,鲲鹏独自高飞,直冲布满彩霞的云霄。

耽读玩市 寓目囊箱: 汉代王充在街市上沉迷留恋于读书,眼睛注视的都是书袋和书箱。

易輶攸畏 属耳垣墙: 说话最怕旁若无人,毫无禁忌;要留心隔着墙壁有人在贴耳偷听。

具膳餐饭 适口充肠: 安排一日三餐的膳食,要适合各位的口味,能让大家吃饱。

饱饫烹宰 饥厌糟糠:饱的时候自然满足于大鱼大肉,饿的时候应当满足于粗菜淡饭。

亲戚故旧 老少异粮: 亲属、朋友会面要盛情款待,老人、小孩的食物应和自己不同。

妾御绩纺 侍巾帷房: 小妾婢女要管理好家务,尽心恭敬地服待好主人。

纨扇圆絜 银烛炜煌: 绢制的团扇像满月一样又白又圆,银色的烛台上烛火辉煌。

昼眠夕寐 蓝笋象床: 白日小憩,晚上就寝,有青篾编成的竹席和象牙雕屏的床榻。

弦歌酒宴 接杯举觞: 奏着乐,唱着歌,摆酒开宴;接过酒杯,开怀畅饮。

矫手顿足 悦豫且康: 情不自禁地手舞足蹈,真是又快乐又安康。

嫡后嗣续 祭祀烝尝: 子孙继承了祖先的基业,一年四季的祭祀大礼不能疏忘。

稽颡再拜 悚惧恐惶: 跪着磕头,拜了又拜;礼仪要周全恭敬,心情要悲痛虔诚。

笺牒简要 顾答审详: 给别人写信要简明扼要,回答别人问题要详细周全。

骸垢想浴 执热愿凉: 身上有了污垢,就想洗澡,好比手上拿着烫的东西就希望有风把它吹凉。

驴骡犊特 骇跃超骧: 家里有了灾祸,连牲畜都会受惊,狂蹦乱跳,东奔西跑。

诛斩贼盗 捕获叛亡: 对抢劫、偷窃、反叛、逃亡的人要严厉惩罚,该抓的抓,该杀的杀。

布射僚丸 嵇琴阮啸: 吕布擅长射箭,宜僚有弄丸的绝活,嵇康善于弹琴,阮籍能撮口长啸。

恬笔伦纸 钧巧任钓: 蒙恬造出毛笔,蔡伦发明造纸,马钧巧制水车,任公子垂钓大鱼。

释纷利俗 竝皆佳妙: 他们的技艺有的解人纠纷,有的方便群众,都高明巧妙,为人称道。

毛施淑姿 工颦妍笑: 毛嫱、西施年轻美貌,哪怕皱着眉头,也像美美的笑。

年矢每催 曦晖朗曜: 可惜青春易逝,岁月匆匆催人渐老,只有太阳的光辉永远朗照。

璇玑悬斡 晦魄环照: 高悬的北斗随着四季变换转动,明晦的月光洒遍人间每个角落。

指薪修祜 永绥吉劭: 行善积德才能像薪尽火传那样精神长存,子孙安康全靠你留下吉祥的忠告。

矩步引领 俯仰廊庙: 如此心地坦然,方可以昂头迈步,应付朝廷委以的重任。

束带矜庄 徘徊瞻眺: 如此无愧人生,尽可以整束衣冠,庄重从容地高瞻远望。

孤陋寡闻 愚蒙等诮: 这些道理孤陋寡闻就不会明白,只能和愚味无知的人一样空活一世,让人耻笑。

谓语助者 焉哉乎也: 编完「千字文」乌发皆白,最后剩下 “焉、哉、乎、也”这几个语气助词。


千字文全文点评

《千字文》有句无篇,章法比较松散,现依据清人汪啸尹、孙谦益的说法,对《千字文》的内容作一大致介绍。

由汪啸尹纂辑、孙谦益参注的《千字文释义》将《千字文》分为四个部分,他们称之为四章。

从第一句"天地玄黄"开始,至第三十六句"赖及万方"为第一部分;从第三十七句"盖此身发"开始,至第一百零二句"好爵自靡"为第二部分;自第一百零三句"都邑华夏"起,至第一百六十二句"岩岫杳冥"为第三部分;自第一百六十三句"治本于农"起,至第二百四十八句"愚蒙等诮"为第四部分。

最后还有两句"谓语助者,焉哉乎也",没有特别含义,将其单列出来。

《千字文》第一部分从天地开辟讲起。有了天地,就有了日月、星辰、云雨、霜雾和四时寒暑的变化;也就有了孕生于大地的金玉、铁器(剑)、珍宝、果品、菜蔬,以及江河湖海,飞鸟游鱼;天地之间也就出现了人和时代的变迁。在此,《千字文》讲述了人类的早期历史和商汤、周武王时盛世的表现,即文中所说的"坐朝问道,垂拱平章。爱育黎首,臣伏戎羌。遐迩一体,率宾归王。鸣凤在树,白驹食场。化被草木,赖及万方"。

《千字文》的第二部分重在讲述人的修养标准和原则,也就是修身工夫。指出人要孝亲,珍惜父母传给的身体,"恭惟鞠养,岂敢毁伤",做人要"知过必改",讲信用,保持纯真本色,树立良好的形象和信誉,"信使可覆,器欲难量。墨悲丝染,诗赞羔羊"及以下四句讲的就是这个意思。接着文中对忠、孝和人的言谈举止、交友、保真等方面进行了深入的阐述。

《千字文》的第三部分讲述与统治有关的各方面问题。此章首言京城形胜,极力描绘都邑的壮丽,"宫殿盘郁,楼观飞惊"。京城之中汇集了丰富的典籍和大批的英才,"既集坟典,亦聚群英",这是第三部分的第二层意思,重在叙述上层社会的豪华生活和他们的文治武功。这部分最后描述了国家疆域的广阔和风景的秀美:"九州禹迹,百郡秦并……旷远绵邈,岩岫杳。"

《千字文》第四部分主要描述恬淡的田园生活,赞美了那些甘于寂寞、不为名利羁绊的人们,对民间温馨的人情向往之至。汪啸尹、孙谦益的《千字文释义》认为这部分是讲"君子治家处身之道",其观点有一定道理,但显得牵强,所以不加采用。

《千字文》与"三、百"相比,基本不存在被后人反复修改增补等问题, 因而版本清楚,面貌原始,这给我们的阅读,带来了许多方便。

《千字文》是中国早期的蒙学课本,相传为南朝人周兴嗣所作。它是四言长文,句句押韵,文笔优美,辞藻华丽,朗朗上口,涵盖了天文、地理、自然、社会、历史等多方面的知识。《千字文》在中国古代的童蒙读物中,是一篇承上启下的作品,它不仅是启蒙和教育儿童的最佳读物,更是一部生动优秀的小百科。

《千字文》以儒学理论为纲、穿插诸多常识,用四字韵语写出,很适于儿童诵读,后来就成了中国古代教育史上最早、最成功的启蒙教材。《千字文》问世1400 多年来的流传表明,它既是一部流传广泛的童蒙读物,也是中国传统文化的一个组成部分,《千字文》在中国古代的童蒙读物中,是一篇承上启下的作品。它那优美的文笔,华丽的辞藻,使得众多童蒙读物都无法望其项背。

《千字文》之后,尤其是宋以后,童蒙读物层出不穷,数目众多,这些作品在通俗性和知识性方面,都做了很多努力,各有长处,但它们的一个共同缺点就是文采稍逊,即使像《三字经》这样的作品也存在这一问题,它们都无法与《千字文》的文采相比。章太炎曾说《三字经》与《千字文》比较,有两个不足,即"字有重复、辞无藻采"。《千字文》在文采上独领蒙学读物风骚,堪称训蒙长诗。


千字文与幼儿蒙学的关联

《千字文》是中国早期的蒙学课本,涵盖了天文、地理、自然、社会、历史等多方面的知识。其以儒学理论为纲、穿插诸多常识,用四字韵语写出,很适于儿童诵读,后来就成了中国古代教育史上最早、最成功的启蒙教材。《千字文》问世1400 多年来的流传表明,它既是一部流传广泛的童蒙读物,也是中国传统文化的一个组成部分。

《千字文》一则内容精、文辞美,二则是皇室用书,知名度高,所以,《千字文》渐渐地成为一个突出的童蒙读物。

《千字文》之后,尤其是宋以后,童蒙读物层出不穷,数目众多,这些作品在通俗性和知识性方面,都做了很多努力,各有长处,但它们的一个共同缺点就是文采稍逊,即使像《三字经》这样的作品也存在这一问题,它们都无法与《千字文》的文采相比。章太炎曾说《三字经》与《千字文》比较,有两个不足,即“字有重复、辞无藻采”。《千字文》在文采上独领蒙学读物风骚,堪称训蒙长诗。


» 太平洋亲子网
上篇 « 百家姓
下篇 » 道德经

发表评论

文章回复

Comment is closed

文章分类

热门文章

» 千字文
» 百家姓
» 弟子规
» 蔡礼旭老师:《幸福美满的人生》
» 三字经
» 道德经
» 刘善人讲道